Haug Chemie: AGBs

- Stand: Januar 2017 -

Allgemeine Lieferbedingungen

 

§ 1 Algemeen - Toepassingsgebied

1. De handelsvoorwaarden zijn voor alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen in het handelsverkeer tussen ondernemingen van toepassing.

2. Afwijkende, in tegenspraak zijnde of aanvullende algemene handelsvoorwaarden worden, zelfs niet als deze gekend zijn, geen onderdeel van deze overeenkomst, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijke goedgekeurd werd.

§ 2 Het sluiten van een overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Technische aanpassingen evenals veranderingen in vorm, kleur en / of gewichen blijven in het kader van wat redelijke is, voorbehouden.

2. Met de bestelling van de koopwaar verklaart de klant bindend dat hij de koopwaar aan wenst te kopen. Wij zijn gerechtigd het in de bestelling vermeld contractueel aanbod binnen twee weken na aankomst bij ons te aanvaarden. De aanvaarding kan ofwel schriftelijk of door het leveren van de goederen bij de klant gebeuren.

3. Het afsluiten van het contract gebeurt onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering bij ons door onze toeleveranciers. Dat geldt uitsluitend indien de niet levering niet door ons verantwoord dient te worden, in het bijzonder bij het afsluiten van een overeenstemmende dekkingsaankoop bij onze toeleverancier.

De klant wordt zonder uitstel van de niet beschikbaarheid van de koopwaar/prestatie op de hoogte gebracht. De overeenkomstige betaling wordt onmiddellijk terug betaald.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de vereffening van alle vorderingen uit een lopende handelsrelatie behouden wij het eigendomsrecht aan de goederen voor.

2. De klant is verplicht om de goederen met zorgvuldigheid te behandelen. Voor zover onderhouds- en inspectietaken noodzakelijk zijn, moet de klant deze op eigen kosten regelmatig uitvoeren.

3. De klant is verplicht om ons een tussenkomst van derden met betrekking tot de goederen, zoals ingeval van een beslaglegging, evenals een eventuele beschadigingen of vernietiging van de goederen, zonder uitstel mee te delen. Een bezitswisseling van de goederen evenals de eigen verandering van woonplaats moet de klant zonder uitstel melden.

4. Wij hebben het recht bij wanprestaties van de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand of het niet naleven van een verplichting in overeenstemming met de cijfers 3 en 4 uit deze bepalingen, van het contract af te zien en de goederen terug te eisen.

5. De klant heeft het recht om de goederen, mits een behoorlijke gang van zaken, verder te verkopen. Hij staat nu reeds alle vorderingen ter waarde van het factuurbedrag aan ons af die voor hem, door de verdere verkoop ten opzichte van een derde, ontstaan. Wij aanvaarden deze overdracht. Na de overdracht is de klant gemachtigd om de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor om de vordering zelf te innen van zodra de klant zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren vervult of betalingsachterstand oploopt.

6. De bewerking en verwerking van de goederen door de klant gebeurt steeds in onze naam en opdracht. Indien een verwerking met voorwerpen gebeurt die niet onze eigendom zijn, dan verwerven wij aan deze nieuwe goederen de mede-eigendom in verhouding van de waarde van de geleverde goederen tot de andere verwerkte voorwerpen. Hetzelfde is van toepassing als de goederen met andere voorwerpen, die niet onze eigendom zijn, vermengd worden.

§ 4 Vergoeding

1. Indien gedurende de looptijd van contracten, tussen het afsluiten van het contract en de levering of de prestatie, zich verhogingen bijvoorbeeld van grondstof- of van materiaalprijzen, loon- of transportprijzen, belastingen of taksen voordoen, dan hebben wij het recht om prijsaanpassingen die met deze factoren overeenstemmen, uit te voeren.

Bij andere verhogingen van onze prijzen, in het kader van een permanente schuldovereenkomst, kan een klant na een opgelegde verhoging, uit het contract treden.

2. Indien de besteller na afsluiting van het contract veranderingen aanbrengt, kunnen wij de prijzen in overeenstemming met de door de verandering veroorzaakte meerkosten, aanpassen.

3. In de prijzen is de wettelijk voorziene BTW niet inbegrepen.

4. Vanaf een hoeveelheid van 200 kg / liter leveren wij binnen de trajecten die door ons eigen wagenpark bediend worden, bij de eerstvolgende gelegenheid, franco thuis. In het andere geval berekenen wij een toeslag voor kleinere hoeveelheden en de vrachtkosten. Gelieve de overeenkomstige kosten in onze prijslijst te willen vinden.

5. De klant verplicht zich ertoe om na ontvangst van de goederen, de koopprijs binnen de 30 dagen te betalen. Na afloop van deze termijn heeft de klant een betalingsachterstand.

De klant dient voor de duur van de betalingsachterstand intrest ter waarde van 9 % boven de basis intrestvoet te betalen. Wij behouden ons het recht voor om voor de achterstand een hogere schade te bewijzen en te doen gelden.

6. De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegeneisen rechtskrachtig vastgesteld werden of door ons erkend werden. De klant kan zijn verrekeningsrecht alleen maar uitoefenen als zijn tegeneis op dezelfde contractrelatie gestoeld is.

§ 5 Overdracht van het risico

1. Het risico voor de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de goederen gaat bij de overgave en bij verkoop met verzending bij de overgave van de goederen aan de expediteur, aan de vrachtvervoerder of de anders met de verzending belaste persoon of bedrijf op de koper over.

2. De overdracht geldt als uitgevoerd, ook als de koper de goederen met vertraging aanvaardt.

§ 6 Waarborgen

1. Wij verlenen waarborg voor gebreken aan goederen, aanvankelijk naar onze keuze, door het herstellen of het uitvoeren van een vervangende levering.

2. Indien het herstellen mislukt of een nieuwe levering onmogelijk is, kan de klant principieel, naar keuze, het verminderen van de prijs (mindering) of het annuleren van het contract (annulering) eisen. Bij een slechts geringe afwijking van het contract, in het bijzonder bij uitsluitend onbeduidende gebreken, heeft de klant geen recht op annulering van het contract.

3. De klant moet ons klaarblijkelijke gebreken binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk meedelen, zoniet is het indienen van een eis tot waarborg uitgesloten. Voor het naleven van deze termijn volstaat het tijdig versturen van de eis.

4. Voor eisen tot schadevergoeding geldt § 7.

5. Als toestand van de goederen is principieel uitsluitend de productbeschrijving van de producent, zoals overeen gekomen, van toepassing, De productbeschrijving of andere productinformatie zijn geen garantiebewijs. De inhoud ervan en ons advies ontslaan u niet van de noodzakelijkheid om onze producten op geschiktheid voor gebruik in het bedrijf van de klant en de daar aanwezige bijzondere vereisten te onderzoeken.

§ 7 Aansprakelijkheid, uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Indien de koopwaar als gevolg van door ons schuldig nagelaten of foutieve voorstellen of advies, die voor of na het afsluiten van de overeenkomst gebeurden, of

door de schuldige overtreding van andere contractuele bijkomende verplichtingen, in het bijzonder wegens de instructies voor het gebruik, de bediening en het onderhoud van de koopwaar, door de klant niet in overeenstemming met het contract kan gebruikt worden, dan gelden, onder uitsluiting van verdere eisen van de besteller, de regelingen uit de paragrafen § 6 en § 7, alinea 2.

2. Voor schade die niet aan het voorwerp van levering zelf ontstaan is, omwille van welke wettelijke redenen dan ook, is de leverancier slechts aansprakelijk bij

a. opzet,

b. grove nalatigheid van de eigenaar / de instelling of de leidende bedienden,

c. een opzettelijke inbreuk op het leven, lichaam, gezondheid,

d. gebreken die bedrieglijk verzwegen werden,

e. in het kader van een toezegging tot waarborg,

f. gebreken aan het geleverde product, voor zover overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid voor schade aan personen of aan goederen voor privé gebruikte goederen garant gestaan wordt.

Bij opzettelijke overtreding van essentiële contractuele verplichtingen is de leverancier ook voor opzettelijke nalatigheid van niet leidende medewerkers en bij geringe nalatigheid aansprakelijk. In dit laatste geval is dat tot de typische schade beperkt die redelijkerwijze voorzien kan worden en die eigen aan het contract is.

Verdere eisen zijn uitgesloten.

§ 8 Verjaring

Alle eisen van de klant - uit welke rechtsgronden dan ook – verjaren na 12 maanden. Voor eisen tot schadevergoeding in overeenstemming met § 7, alinea 2 a–d en f zijn de wettelijke termijnen van toepassing. Deze zijn ook van toepassing als wegens dwingende wettelijke voorschriften langere verjaringstermijnen gelden, zoals bijv. voor gebreken aan een gebouw of voor geleverde goederen die overeenkomstig hun normaal gebruik voor een gebouw gebruikt werden en de gebreken ervan veroorzaakt hebben.

§ 9 Milieubescherming

Samen met de inbezitneming van de goederen neemt de klant ook de openbare en juridische verplichtingen over. Hij verzekert ons over de noodzakelijke kennis, installaties en geschikt personeel voor het bezit, de verdere verwerking en de omgang met de door hem bestelde goederen te beschikken.

§ 10 Verpakkingen

1. Indien de levering door middel van geleende vaten uitgevoerd wordt, dan moeten deze binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van levering, in gesloten, niet verontreinigde toestand, vrij van resten en onbeschadigd en vrachtvrij naar ons terug gestuurd worden. Vanaf de 2de maand na de dag van levering berekenen wij kosten voor het ter beschikking stellen, per stuk en per begonnen maand, volgens de prijzen uit de daarvoor beschikbare lijst. De koper draagt tot aan de terugkeer van de geleende verpakking in ons bedrijf het risico voor verlies, de teloorgang of voor beschadiging. Indien de verpakking niet terug gegeven wordt, bij teloorgang, verlies of beschadiging hebben wij het recht schadeloosstelling in geld te eisen.

2. Verpakkingen voor eenmalig gebruik worden door ons niet terug genomen. In de plaats daarvan verwijzen wij de besteller, op zijn vraag, naar een derde die de verpakking in overeenstemming met de verpakkingsverordening aan recycling onderwerpt.

§ 11 Slotbepalingen

1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het UN-contractrecht zijn uitgesloten.

2. Indien de klant een handelaar, een juridische persoon van het publiek recht of van het publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle betwistingen in verband met dit contract onze maatschappelijke zetel. Hetzelfde is van toepassing als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of zijn normale verblijfplaats op het ogenblik van het indienen van de eis niet bekend zijn.

3. De plaats van uitvoering van alle contractuele verplichtingen is onze maatschappelijke zetel.

Haug Chemie GmbH
Breite Seite 10 – 16
74889 Sinsheim