Haug Chemie: warunki
- Stand: Januar 2017 -

Ogólne warunki dostawy§ 1 Ogólne

1.    Warunki transakcji obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych relacji biznesowych w obrocie między przedsiębiorstwami.

2.    Odmienne od tych, przeciwne do nich lub uzupełniające ogólne warunki transakcji nie są częścią składową umowy, nawet przy ich znajomości, chyba że  istnieje jednoznaczna nasza pisemna zgoda na ich obowiązywanie.

§ 2 Zawarcie umowy

1.    Nasze oferty nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie w rozsądnych granicach prawo do zmian technicznych i do zmian kształtu, koloru lub wagi.


2. Zamawiając towar Klient deklaruje w sposób wiążący chęć nabycia zamówionego towaru. Mamy prawo do przyjęcia zawartej w zamówieniu propozycji umowy do dwóch tygodni od jej wpływu do nas. Przyjęcie możemy zadeklarować na piśmie lub przez wydanie towaru Klientowi.


3. Umowa jest zawierana pod warunkiem, że w terminie dostaniemy od naszych dostawców odpowiedni towar.
Niezwłocznie informujemy Klienta o niedostępności towaru czy usługi.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności

1. Towar pozostaje naszą własnością do całkowitego spłacenia wszystkich należności, wynikających z bieżącej transakcji.

2. Klient ma obowiązek właściwego obchodzenia się z towarem. Jeśli są wymagane przeglądy i konserwacja, Klient musi je regularnie wykonywać na swój koszt.


3. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o dostępie osób trzecich do towaru, np. w przypadku jego zastawienia, oraz o wszelkich uszkodzeniach czy zniszczeniu towaru. Klient musi niezwłocznie informować nas o zmianie posiadacza towaru i o zmianie własnej siedziby.


4.  W przypadku sprzecznego z umową zachowania Klienta, zwłaszcza opóźnienia w płatności lub w razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 tego przepisu mamy prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towaru.


§ 4 Wynagrodzenie


1. Jeśli w okresie obowiązywania umów między zawarciem umowy a dostawą czy usługą nastąpi wzrost np. cen surowców lub materiałów, kosztów wynagrodzenia, transportu, podatków, to mamy prawo odpowiedniego dopasowania cen do tych czynników.
W przypadku innych podwyżek naszych cen w ramach stosunku długotrwałej współpracy Klient po takiej podwyżce może odstąpić od umowy.

2. Jeśli zamawiający po zawarciu umowy dokonuje zmian, możemy odpowiednio dopasować ceny do kosztów dodatkowych, spowodowanych tą zmianą.

3. Ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny z terminie podanym na fakturze. Po upływie tego terminu płatność uważamy za opóźnioną.

5. Klient ma prawo do wyrównania tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez nas. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższej szkody z tytułu opóźnienia i dochodzenia jej.

§ 5 Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na kupującego z chwilą przekazania towaru, w przypadku zakupu wysyłkowego - wydania rzeczy spedytorowi, kierowcy lub innej osobie czy instytucji, wyznaczonej do realizacji wysyłki.

2. Przekazanie jest ważne również wtedy, gdy kupujący opóźnia przyjęcie towaru.


§ 6 Gwarancja

1. Za wady towaru odpowiadamy najpierw według własnego wyboru przez jego ulepszenie lub dostawę innego towaru.

2. Jeśli nie uda się nam wywiązać z tego obowiązku Klient może zasadniczo według własnego wyboru zażądać zmniejszenia wynagrodzenia (rabatu) lub anulowania umowy (odstąpienia). Ale przy niewielkiej sprzeczności z umową, zwłaszcza przy niewielkich brakach, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3. Klient musi nas powiadomić na piśmie o ewidentnych brakach w ciągu 10 dni od odbioru towaru; inaczej dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone. Terminowe przekazanie Spedytorowi towaru jest uważane za dotrzymanie terminu. Na Kliencie spoczywa cały ciężar udowodnienia wszystkich warunków roszczenia, zwłaszcza samej wady, czasu stwierdzenia wady i terminowości zgłoszenia wady.

4. Jeśli z powodu wady prawnej lub rzeczowej po niepowodzeniu próby poprawienia przez Sprzedającego, Klient wybiera odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu poza tym prawo do odszkodowania za wadę.

5. Okres gwarancji wynosi jeden rok od dnia przekazania towaru.

6. Za uzgodnioną właściwość towaru uważa się zasadniczo tylko opis produktu od producenta. Poza tym publiczne wypowiedzi, oferty czy reklama producenta nie są według umowy informacją o właściwościach towaru.

7. Jeśli klient otrzyma wadliwą instrukcję obsługi, montażu czy inne informacje o produkcie, jesteśmy zobowiązani do dostawy wolnej od wad instrukcji obsługi, montażu czy innych informacji o produkcie.

8.Nie udzielamy Klientowi gwarancji w znaczeniu prawnym. Nie narusza to w niczym gwarancji producenta. Informacje o produkcie nie stanowią gwarancji. Odzwierciedlają one aktualny stan wiedzy i techniki dla odnośnych produktów. Ich treść i nasze konsultacje nie zwalniają od konieczności sprawdzenia przydatności naszych produktów do stosowania w zakładzie Klienta i występujących tam szczególnych wymagań.


§ 7 Ograniczenia odpowiedzialności

1. Za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, odpowiadamy – bez względu na podstawę prawną – tylko w przypadku:
a. zamierzonego działania,
b. rażącego niedbalstwa właściciela/władz lub pracowników kierownictwa,
c. wad, które producent umyślnie przemilczał lub których nieobecność gwarantował,

2. Roszczenia odszkodowawcze Klienta z tytułu wady przedawniają się po roku od przekazania towaru.

§ 8 Ekologia

Wraz z objęciem towaru w posiadanie Klient przejmuje też obowiązki wynikające z prawa publicznego. Zapewnia on nas  o posiadaniu niezbędnej wiedzy, urządzeń i personelu, odpowiednich do dysponowania zamówionym przez niego towarem, jego dalszego przetwarzania i obchodzenia się z nim.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Jeśli Klient jest przedsiębiorcą to wyłącznym kompetentnym sądem dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy.

2. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest siedziba naszej firmy.

3. Jeśli poszczególne postanowienia umowy z Klientem, włącznie z niniejszymi Ogólnymi warunkami transakcji są lub będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Regulacja całkowicie lub częściowo nieskuteczna powinna być zastąpiona taką regulacją, której efekt ekonomiczny jest możliwie jak najbliższy efektowi nieskutecznej regulacji.

Haug Chemie GmbH
Breite Seite 10 – 16
74889 Sinsheim