Haug Chemie: warunki

- Stan: sierpień 2021 -

Ogólne warunki dostaw

§ 1 Ogólnie – zakres obowiązywania

1. Warunki dostaw obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych relacji w obrocie między stronami działalności biznesowej.

2. Odmienne od tych, przeciwne do nich lub uzupełniające Ogólne Warunki Transakcji nie są częścią składową umowy, chyba, że, istnieje jednoznaczna, pisemna zgoda na ich obowiązywanie.

§ 2 Zawarcie umowy. Wykonanie,

1. Nasze oferty nie są wiążące. Zastrzegamy sobie w rozsądnych granicach prawo do zmian technicznych jak i zmian kształtu, koloru i / lub ciężaru produktu.

2. Klient wraz z zamówieniem towaru deklaruje wiążący zamiar nabycia zamówionego towaru.  Mamy prawo przyjąć do realizacji zamówienie zgodnie z ofertą handlową zawartą w tym zamówieniu w przeciągu dwóch tygodni od chwili wpłynięcia zamówienia do siedziby Spółki. Przyjęcie zamówienia od klienta może zostać zadeklarowane przez jego potwierdzenie na piśmie lub wydanie/wysyłkę towaru do klienta.

3. Umowa dochodzi do skutku pod warunkiem, że otrzymamy od naszego dostawcy właściwy towar terminowo. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności towaru czy usługi.

4. Sprzedaż naszych towarów jest wyłącznie do zastosowania w zakładach przemysłowych, zgodnie z wytycznymi w kartach charakterystyki naszych produktów. Dalsze przekazanie towaru klientom prywatnym jest wykluczone.

§ 3 Zastrzeżenie prawa własności.

1. Zastrzegamy sobie prawo własności do sprzedanego towaru do czasu całkowitego spłacenia wszystkich należności wynikających z bieżącej transakcji.

2. Klient ma obowiązek obchodzić się z towarem ostrożnie. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i przeglądy, klient musi wykonywać je regularnie na własny koszt.

3. Klient ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie w przypadku dostępu do towaru osób trzecich, np. w przypadku zastawienia oraz o wszelkich uszkodzeniach czy zniszczeniu towaru. Także w przypadku zmiany właściciela towaru, a także przy zmianie adresu własnej siedziby musimy zostać niezwłocznie powiadomieni.

4. W przypadku sprzecznego z umową zachowania kupującego, zwłaszcza przy opóźnieniach     w płatnościach lub w razie naruszenia obowiązku wynikającego z punktu 3. lub 4. tego postanowienia mamy prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu towaru.

§ 4 Wynagrodzenie

1.Jeśli w okresie od zawarcia umowy do dostawy czy wykonania usługi nastąpi wzrost np. cen surowców czy materiałów, wzrost kosztów wynagrodzeń, transportu, podatków, to mamy prawo dopasowania cen odpowiednio do tych czynników.

W przypadku innych podwyżek naszych cen w ramach stosunku długotrwałej współpracy klient ma prawo po takiej podwyżce cen odstąpić od umowy.

2. Jeśli po zawarciu umowy zamawiający dokonuje zmian, możemy dopasować ceny odpowiednio do kosztów dodatkowych wynikających z tych zmian.

3. Oferowane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty za towar po jego otrzymaniu, według kwoty brutto wynikającej z faktury w terminie wskazanym na fakturze. Po upływie tego terminu płatność uważamy za opóźnioną. Zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia wyższej szkody z tytułu opóźnienia i dochodzenia jej.

5. Klient ma prawo do kompensacji tylko wtedy, gdy jego roszczenia zostały prawomocnie stwierdzone lub przez nas uznane. Klient może skorzystać z prawa do zatrzymania należności  tylko wtedy gdy roszczenie oparte jest na tym samym stosunku umownym.

§ 5 Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi  na kupującego z chwilą przekazania towaru. W przypadku zakupu wysyłkowego – wydania towaru spedytorowi, kierowcy lub innej osobie czy instytucji, wyznaczonej do realizacji wysyłki.

2. Przekazanie towaru jest rozumiane również wtedy, gdy kupujący opóźnia przyjęcie towaru.

§ 6 Gwarancja

1. Za wady towaru odpowiadamy według własnego wyboru: przez jego poprawienie lub dostarczenie innego towaru.

2. Jeżeli nie uda nam się wykonać powyższego obowiązku klient może zasadniczo według własnego wyboru zażądać zmniejszenia (rabatu) naliczonej kwoty za towar lub anulowania (odstąpienia) umowy. Jednak przy niewielkiej sprzeczności z umową, szczególnie przy niewielkich brakach, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, po odbiorze towaru sprawdzić go i musi powiadomić nas na piśmie o ewidentnych brakach w ciągu 10 dni od dnia odbioru towaru; inaczej dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone. Dotrzymanie terminu jest jednoznaczne z terminową wysyłką towaru.

4. Do roszczenia odszkodowania odnosi się § 7.

5. Właściwości towaru zawarte w opisie produktu uznawane są zasadniczo jako uzgodnione. Opis produktu lub pozostałe informacje o produkcie nie stanowią gwarancji. Treść opisu produktu i nasze doradztwo nie zwalniają klienta z konieczności sprawdzenia naszego produktu w jego zakładzie pod względem przydatności do zastosowania z uwzględnieniem istniejących tam, szczególnych warunków.

6. Za wszelkie warunki dotyczące wprowadzenia do obrotu, przerobu, wykorzystania naszego towaru poza granicami Polski jak i sporządzanie sprawozdań, rejestracji itp., jeżeli obowiązują inne niż w Polsce odpowiada Klient.

§ 7 Odpowiedzialność, wyłączenie odpowiedzialności, przypadki siły wyższej

1. Jeżeli towar w wyniku zawinionych przez nas zaniechań lub wadliwych propozycji czy doradztwa, które to czynności nastąpiły przed lub po zawarciu umowy, lub przez zawinione naruszenie innych zawartych w umowie dodatkowych zobowiązań – w szczególności instrukcji zastosowania, obsługi i konserwacji towaru – nie może być zastosowany przez Klienta zgodnie z warunkami umowy, obowiązują za wyłączeniem dalszych roszczeń zamawiającego ustalenia § 6 i § 7 akapit 2.

2. Za szkody, które nie dotyczą samego przedmiotu dostawy, odpowiadamy – niezależnie z jakiej podstawy prawnej – tylko w przypadku:

a. świadomych i zamierzonych działań,

b. niedbalstwa właściciela, organów lub kierownictwa firmy,

c. zawinionego uszkodzenia ciała, zagrożenia zdrowia lub życia,

d. wad, które zostały przemilczane i ukryte,

e. wad w ramach zobowiązania gwarancyjnego,

Przy zawinionym naruszeniu istotnych obowiązków wynikających z umowy dostawca odpowiada także w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników spoza kierownictwa i w przypadku niedbalstwa mniejszej wagi, w tym ostatnim przypadku ogranicza się do szkód typowych dla umowy, przewidzianych w sposób rozsądny.

Inne roszczenia są wykluczone.

3. W przypadku siły wyższej jak np. strajki, klęski żywiołowe, zamieszki, opóźnienia transportowe, przerwy produkcyjne, epidemie, pandemie, wzgl. pozostałe przyczyny awaryjne, zdarzenia nie dające się wcześniej przez nas przewidzieć lub leżą poza możliwościami naszej odpowiedzialności i z powodu jej utrzymywania się, jesteśmy zwolnieni z wykonania zawartej umowy. Terminy i okresy przesuwają się o czas trwania siły wyższej. Obowiązuje to także                      w przypadku, gdy takie zdarzenia zaistnieją podczas już istniejącej zwłoki, wzgl. wtedy gdy zdarzenie siły wyższej wystąpi u poddostawcy lub podwykonawcy.

§ 8 Przedawnienie

Wszystkie roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu wady – niezależnie z jakiej podstawy prawnej przedawniają się po dwunastu miesiącach od momentu przekazania towaru. Dla roszczeń odszkodowawczych zawartych w § 7 akapit 2 a–d i f obowiązują terminy ustanowione prawnie.

Powyższe warunki obowiązują także jeżeli istnieją inne krajowe przepisy zakładające dłuższe terminy przedawnienia; jak np. za wady jakiejś budowli lub przedmiotu dostawy, który zgodnie               z jego przeznaczeniem zostanie wykorzystany do budowy i spowoduje jej wadliwość.

§ 9 Ochrona środowiska

Klient wraz z objęciem towaru w posiadanie przejmuje też obwiązki wynikające z prawa publicznego. Klient zapewnia nas o posiadaniu niezbędnej wiedzy, wyposażenia i odpowiedniego personelu do dysponowania zamówionym towarem jego przetwarzaniem i obchodzeniem się z nim.

§ 10 Opakowanie

Opakowań jednorazowych nie przyjmujemy, zamiast tego na żądanie wskazujemy zamawiającemu firmę trzecią, która zgodnie z przepisami o opakowaniach odda opakowanie do recyklingu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Klientem a nami podlegają prawu polskiemu.

2. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, to wyłącznym, kompetentnym sądem dla wszelkich sporów wynikających z umowy z nami jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy.

3. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest siedziba naszej firmy.

4. Jeśli poszczególne postanowienia umowy z klientem, włącznie z niniejszymi Ogólnymi warunkami dostaw i transakcji są lub będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Regulacja całkowicie lub częściowo nieskuteczna powinna być zastąpiona taka regulacją, której efekt ekonomiczny jest możliwie jak najbliższy efektowi nieskutecznej regulacji.

Haug Chemie Polska Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 1A
05-822 Milanówek