Platné od 07/ 2019

Obchodní podmínky

 

§ 1 Všeobecně - oblast působnosti 

1. Podmínky se vztahují na všechny současné a budoucí obchodní vztahy v obchodních vztazích. 

2. Odchylné, protichůdné nebo dodatečné podmínky, i když jsou známy, nejsou součástí smlouvy, pokud jejich platnost není výslovně dohodnutá.

 

§ 2 Uzavření smlouvy 

1. Naše nabídky jsou nezávazné. Technické změny a změny tvaru, barvy a / nebo hmotnosti jsou vyhrazeny v rozumných mezích. 

2. Objednáním zboží zákazník prokazatelně prohlásí, že chce objednat konkrétní zboží. Jsme oprávněni přijmout nabídku smlouvy v objednávce do dvou týdnů po obdržení. Přijetí může být deklarováno buď výslovně, nebo dodáním zboží zákazníkovi kontinuálně. 

3. Smlouva je uzavřena za předpokladu správného a včasného dodání našich dodavatelů. To platí pouze v případě, že nejsme zodpovědní za nedodání, zejména při uzavření shodné transakce s našim dodavatelem. Zákazník je okamžitě informován o nedostupnosti služby. Úhrada bude okamžitě vrácena.

 

§3 Výhrada vlastnictví 

1. Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu k tomuto zboží. 

2. Zákazník je povinen se zbožím zacházet opatrně. Pokud je vyžadována údržba a inspekce, musí zákazník pravidelně provádět na vlastní náklady. 

3. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o přístupu k zboží třetím stranám, například v případě zabavení, jakož i poškození či zničení zboží. Změna vlastnictví zboží, jakož i změna sídla musí být zákazníkem okamžitě hlášena. 

4. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka jsme oprávněni, zejména v případě prodlení nebo v případě porušení povinnosti podle odst. 2. a 3. tohoto ustanovení, odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží. 

5. Zákazník není oprávněn zboží prodávat dále. V případě realizace prodeje třetí osobě veškeré výnosy z případné fakturace připadají naší společnosti. Vyhrazujeme si právo sami uplatňovat nárok, jakmile zákazník řádně nesplní své platební povinnosti a je v prodlení.

6. Úpravy a jiné variace našich přípravků zákazníkem probíhá vždy s výslovným písemným souhlasem naší společnosti a pod hlavičkou naší společnosti. Pokud dojde k úpravě jinou než zmíněnou formou, zejména společností, kterou nemáme ve vlastnictví, získáváme spoluvlastnictví této společnosti a to v poměru odpovídajícím hodnotě dodaného zboží k ostatním zpracovaným přípravkům. Totéž platí, pokud se zboží mísí s jinými produkty, které nám nepatří.

 

§ 4 Odměna 

1. Pokud během doby trvání smluv mezi uzavřením smlouvy a dodávkou nebo službou dochází ke zvýšení, např. cen surovin nebo materiálu, pracovní síly, nákladů na dopravu, daní nebo daně, jsme oprávněni provést úpravu ceny odpovídající těmto faktorům. V případě jakéhokoli dalšího zvýšení našich cen v souvislosti s pokračujícími závazky můžeme zákazníkovi po zvýšení navýšit hodnotu kontraktu. 

2. Pokud zadavatel provede změny po uzavření smlouvy, můžeme ceny upravit podle dodatečných nákladů způsobených změnou. 

3. Ceny nezahrnují DPH. 

4. Zákazník se zavazuje zaplatit kupní cenu se 14-ti denní splatností. Zákazník je povinen při prodlení platit úroky z prodlení ve výši roční úrokové sazby 9%. Vyhrazujeme si právo prokázat a uplatnit i vyšší škody způsobené prodlením. 

5. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protinávrhy byly oficiálně uznány státem či námi. Zákazník může uplatnit nárok na zádržné pouze v případě, že jeho požadavek byl oficiálně státem či námi uznán.

 

§ 5 Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při dodávce, pokud je zboží předáno dopravci nebo osobě či instituci jinak odpovědné za provedení přepravy. 

2. Převod rizik je stejný, pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží od přepravce.

 

§ 6 Záruka 

1. Zajištění záruky za vady zboží řešíme podle našeho uvážení opravou nebo výměnou zboží. 

2. Selže-li výše uvedený opravný prostředek, či je zákazníkem zamítnut můžeme dle vlastního uvážení snížit cenu nebo zrušit smlouvu (odstoupení od smlouvy). V případě malého porušení smlouvy, zejména v případě pouze malých vad, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

3. Zákazník je povinen zboží okamžitě prohlédnout a musí nám oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu (do 3 pracovních dnů) od obdržení zboží v písemné podobě; v opačném případě je nárok na záruku ze zjevných vad vyloučen. Za splnění termínu dodání se považuje dostatečně včasné odeslání.

4. U nároků na náhradu škody se použije § 7.

5. Informace o produktu slouží pouze jako informativní popis produktu. Tento popis produktu a další dokumenty nejsou zárukou, nýbrž slouží jako doporučení použitelnosti, které Vás nezbavuje povinnosti ověřit si vhodnost použitelnosti uváděných produktů s ohledem jak na Vaše zařízení, tak i zda zohledňují Vaše specifické požadavků

 

§ 7 Zřeknutí se odpovědnosti 

1. Pokud je zboží v důsledku zaviněného selhání nebo chybného návrhu či diskuse, které se konaly před nebo po uzavření smlouvy, či nedodržením smluvních povinností pro skladování , provoz, zejména návodu k použití, provoz a údržbu zboží ze strany zákazníka, nemůže být aplikováno ustanovení  §6, odst.2.

2. Za škody které jsou způsobeny vlastním dodáním samotného zboží neručíme. Neručíme vůbec za škody nezakládající se na právním důvodu vzniklé zejména na :

a. přání zákazníka, 

b. v případě hrubé nedbalosti zákazníka nebo jeho výkonných pracovníků, 

c. jejichž příčinou je zranění , ztráta zdraví či života

d. v případě vad, které byly podvodně skrývány, např. z důvodu záruky, 

f. v případě vad dodávky, pokud je podle zákona o odpovědnosti za škodu je způsobeno zranění osob nebo majetková škoda na soukromě užívaných předmětech zodpovědných osob. 

Nejsme rovněž odpovědni za škodu způsobenou hrubou nedbalosti, či i drobné porušení pracovní kázně zákazníka, zejména pokud se dala tato škoda předvídat. Další nároky jsou vyloučeny.

 

§ 8 Promlčecí lhůta

Všechny nároky zákazníka – z jakýchkoli právních důvodů - vyprší za 12 měsíců. Pro nároky na škodu podle § 7 odst. 2 písm. A- D a písm. F platí zákonná lhůta. To platí i v případě, že v důsledku povinných zákonných ustanovení platí delší promlčecí lhůta, jako je pro vady konstrukcí nebo pro dodávky, které byly aplikovány dle jejich obvyklého použití pro stavby a způsobily na nich závady.

 

§ 9 Ochrana životního prostředí 

Převodem vlastnického práva ke zboží zákazník také přebírá závazky vyplývající z veřejného práva. Ujišťuje nás, že má potřebné znalosti, vybavení a vhodný personál pro držení, další zpracování a manipulaci s objednaným zbožím.

 

§ 10 Balení

1. Pokud se zásilka uskuteční v zapůjčených kontejnerech, musí nám být kontejnery vráceny na náklady zákazníka do 30 dnů ode dne doručení a to uzavřené, nekontaminované jinou látkou, zcela vyprázdněné a nepoškozené. Od následujícího měsíce po dni dodání, začínáme počítat nájem za kus a od dle cen uvedených v ceníku. Kupující nese riziko ztráty, zničení nebo poškození až do okamžiku vrácení zapůjčeného obalu do námi předem určeného místa plnění . V případě nevrácení, ztráty, ztráty nebo poškození máme právo požadovat náhradu škody v peněžité formě. 

2. Jednorázové obaly nebudou zpětně vráceny, místo toho na požádání poskytneme kupujícímu třetí stranu, která obal recykluje v souladu s nařízením o obalech.

 

§ 11 Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

2. Je-li zákazník obchodníkem, veřejnoprávním subjektem nebo veřejnoprávním fondem, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy naše sídlo. Totéž platí, pokud zákazník nemá v České republice obecný soud nebo pokud v okamžiku podání žaloby není zjištěno jeho obvyklé bydliště. 

3. Místo plnění všech povinností vyplývajících ze slouvy je naše sídlo. Haug Chemie CZ s.r.o., Tyršova 174, CZ-665 01  Rosice