Haug Chemie: Juridische gegevens

Privacyverklaring


Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke in overeenstemming met artikel 4, alinea 7 EU-AVG

Haug Chemie GmbH
Vertegenwoordigd door: Ellen Leucht, Wolfgang Fabian
Breite Seite 10-16
74889 Sinsheim

Gegevensbescherming commissaris:
Thomas Heimhalt, DATENSCHUTZ perfect GbR, Karlsruhe, datenschutz@haugchemie.deVeiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij aanzien het als onze prioritaire opdracht om de vertrouwelijkheid van door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens te behartigen en deze voor onbevoegde toegang te beschermen. Daarbij passen wij uiterste zorgvuldigheid en de modernste veiligheidsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Als privaatrechtelijke onderneming vallen wij onder de bepalingen van de Europese algemene verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (EU-AVG) en onder de bepalingen van de federale beschermingswet betreffende gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen die garanderen dat de voorschriften betreffende gegevensbescherming zowel door ons, alsook door onze externe dienstverleners nageleefd worden.

Terminologie

De wetgever eist dat persoonsgegevens op een rechtmatige manier, te goeder trouw en op een voor de betrokken persoon begrijpelijke manier verwerkt worden (“rechtmatigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie”).Om dat te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke begripsomschrijvingen die ook in deze privacyverklaring gebruikt worden.

1. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden, vooral aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meerdere elementen die kenmerkend voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon zijn.

2. Verwerking

“Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperking van de verwerking

“Beperken van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4. Profilering

“Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon geëvalueerd worden, vooral met de bedoeling om zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering

“Pseudonimisering": het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen gekoppeld worden zonder dat er aanvullende gegevens gebruikt worden, mits deze aanvullende gegevens apart bewaard worden en technische en organisatorische maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon gekoppeld kunnen worden.

6. Bestand

“Bestand": elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden verspreid is.

7. Verwerkingsverantwoordelijke

“Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist. Wanneer de doelstellingen en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het recht van lidstaten bepaald worden, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze aangewezen wordt.

8. Verwerker

“Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

“Ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens verstrekt worden. Overheidsinstanties die eventueel in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het recht van lidstaten persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers. De verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

10. Derde

“Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, echter niet de betrokkene of de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

11. Toestemming

“Toestemming" van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen legaal als er voor de verwerking een wettelijke basis bestaat. In overeenstemming met artikel 6, alinea 1, alinea a – f EU-AVG kan een wettelijke basis in het bijzonder zijn:

a) de betrokkene heeft voor een of meer specifieke doeleinden toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan die belangen, vooral wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijv. naam, adres, e-mailadressen, het gedrag van gebruikers.

(2) Bij contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons geregistreerd om op uw vragen te kunnen antwoorden. De in verband hiermee beschikbaar wordende gegevens wissen wij als de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke registratieverplichtingen bestaan.

Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

Tijdens een uitsluitend informatief gebruik van de website, als u zich dus niet registreert of ons op een andere wijze informatie overmaakt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan onze server overmaakt. Als u onze website wenst te bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u de website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (De wettelijke basis is art. 6, alinea 1, pag. 1, alinea f, EU-AVG):

  • IP-adres
  • Datum en uur van de aanvraag
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de gestelde vraag (concrete pagina)
  • Toegangsstatus/http-statuscode
  • De respectievelijk doorgestuurde hoeveelheid gegevens
  • Website waarvan de aanvraag komt
  • Browser
  • Besturingssysteem en oppervlakte
  • Taal en versie van de browsersofware

Het gebruik van cookies

(1) Bijkomend bij de hierboven genoemde gegevens worden tijdens het gebruik van onze website cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf bij de door uw gebruikte browser opgeslagen worden en waardoor naar de plaats die door de cookie bepaald wordt, bepaalde informaties stromen. Cookies kunnen kleine programma’s uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze zijn erop gericht om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies waarvan de grootte en de werkwijze hierna toegelicht worden:

- Tijdelijke cookies (zie a.) - Permanente cookies (zie b.)

a. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. In het bijzonder vallen sessiecookies in deze categorie. Deze slaan de zogenaamde sessie-ID op waarmee de verschillende verzoeken om informatie van uw browser met de gemeenschappelijke sessie kunnen verbonden worden. Daardoor kan uw computer herkend worden als u onze website later nogmaals bezoekt. De sessiecookies worden gewist als u zich uitlogt of als u de browser sluit.

b. Permanente cookies worden automatisch na een ingesteld tijdsverloop gewist. Dat tijdsverloop kan per cookie verschillend zijn. U kunt de cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser steeds wissen.

c. U kunt de instellingen van uw browser volgens uw wensen configureren, bijv. het aanvaarden van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Zogenoemde “cookies van derden” zijn cookies die door een derde geïnstalleerd worden, dus niet door de eigenlijke website waarop men zich op dat ogenblik bevindt. Wij wijzen u erop dat u door het deactiveren van cookies eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

d. Wij gebruiken cookies om u bij een later bezoek te kunnen identificeren indien u bij ons over een account zou beschikken. In het andere geval zou u zich bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

e. De gebruikte flash-cookies worden door uw browser niet geregistreerd, maar wel door uw flash-plug-in. Verder maken wij gebruik van HTML5 storage objects die op uw eindtoestel geplaatst worden. Deze objecten registreren de vereiste gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser en hebben geen automatische afloopdatum. Als u geen verwerking van flash-cookies wenst, moet u een overeenkomstige add-on installeren. Bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox. (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Flash-Killer-Cookie van Adobe voor Google Chrome. Het gebruik van HTMI.5 storage objects kunt u beletten door in uw browser de privé modus in te stellen. Bovendien raden wij u aan om uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig te wissen.

Bijkomende functies en aanbiedingen via onze website

(1) Behoudens het zuiver informatorisch gebruik van onze website bieden wij verschillende mogelijkheden aan die u, als u daarvoor belangstelling hebt, kunt gebruiken. In de regel moet u daarvoor bijkomende persoonsgegevens vermelden, die wij voor de respectievelijke prestaties gebruiken en waarvoor de eerder genoemde principes op gebied van informatieverwerking van toepassing zijn.

(2) Voor de verwerking van uw gegevens doen wij gedeeltelijk beroep op externe dienstverleners. Deze werden door ons zorgvuldig gekozen en gemachtigd. Zij zijn door onze voorwaarden gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als de deelname aan acties, kansspelen, het afsluiten van contracten en gelijkaardige prestaties door ons samen met partners aangeboden wordt. Nadere informatie hierover krijgt u na het vermelden van uw persoonsgegevens of zoals onderaan in de beschrijving van het aanbod vermeld.

(4) Indien onze dienstverleners of partners hun maatschappelijke zetel in een staat van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zouden hebben, informeren wij u over de gevolgen daarvan in de beschrijving van het betreffende aanbod.

Kinderen

Ons aanbod richt zich principieel tot volwassenen. Personen onder de 18 jaar, mogen zonder de toestemming van hun ouders of van personen die de ouderlijke macht uitoefenen geen persoonsgegevens aan ons overmaken.

Rechten van de betrokken personen

(1) Herroepen van de toestemming Indien de verwerking van de persoonsgegevens op een gegeven toestemming berust, hebt u steeds het recht om die toestemming te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking niet aangetast. Voor het uitoefenen van uw recht op herroeping, kunt u zich steeds tot ons wenden.

(2) Recht op bevestiging U hebt het recht om van de verantwoordelijke een bevestiging te eisen over het feit of wij uw persoonsgegevens verwerken. De bevestiging kunt u steeds via de hierboven vermelde contactgegevens eisen.

(3) Recht op inzage

Indien persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u steeds informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie eisen: a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens verstrekt werden of zullen verstrekt worden, vooral ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen opgeslagen worden, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
e) dat het recht bestaat om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens gerectificeerd of gewist worden, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, evenals het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
f) het bestaan van het recht om klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen;
g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, alinea’s 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals over het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven worden, hebt u overeenkomstig artikel 46 het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen betreffende de overdracht. Wij stellen u een kopie van de persoonsgegevens die verwerkt worden ter beschikking. Als u om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Als u uw verzoek elektronisch indient en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. Het recht om in overeenstemming met alinea 3 een kopie te ontvangen, mag de rechten en vrijheden van andere personen niet in het gedrang brengen.

(4) Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te krijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht een aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te eisen

(5) Recht op het wissen van gegevens (“Recht om vergeten te worden”)

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder uitstel het wissen van de u betreffende persoonsgegevens te eisen en wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder uitstel te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anders verwerkt werden.
b) de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, alinea 1, punt a), of artikel 9, alinea 2, punt a), berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking aanwezig;
c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, alinea 1, bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, alinea 2.
d) de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt
e) de persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een in het Unierecht of in het recht van de lidstaten neergelegde wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke voldoen moet.
f) de persoonsgegevens werden in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, alinea 1 verzameld.

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig alinea 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, gepaste maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerkt, ervan op de hoogte te stellen dat een betrokkene persoon hem verzocht heeft om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht op het wissen van gegevens (recht om vergeten te worden) is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is: - voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- voor het nakomen van een in het Unierecht of in het recht van de lidstaten neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke berust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke verleend werd;
- om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, alinea 2, punten h) en i), en artikel 9, alinea 3;
- met het oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, alinea 1, voor zover het in alinea 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
- voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

(6) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien een van de volgende voorwaarden voorhanden is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, door de betrokkene betwist;
b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van zijn persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze wel nodig voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, alinea 1, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene, bezwaar tegen de verwerking aangetekend.

Wanneer de verwerking op grond van alinea 1 beperkt werd, worden deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts met toestemming van de betrokkene verwerkt of voor het indienen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat gebruikt.

Om het recht op beperking van de verwerking te doen gelden, kan de betrokken persoon zich steeds via de hierboven genoemde contactgegevens tot ons wenden.

(7) Recht op overdraagbaarheid U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te krijgen, en u hebt het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens verstrekt waren, te worden gehinderd als: a) de verwerking op toestemming uit hoofde van artikel 6, alinea 1, punt a), of artikel 9, alinea 2, punt a) berust, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, alinea 1, punt b); en b) de verwerking via geautomatiseerde procedés verricht wordt.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van alinea 1 hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere doorgezonden worden. De uitoefening van overdraagbaarheid van gegevens doet geen afbreuk aan het recht op het wissen van gegevens (het recht om vergeten te worden). Dit recht geldt niet voor een verwerking die voor het vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke verleend werd, noodzakelijk is.

(8) Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om wegens een voor u specifieke situatie verband houdende reden bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken op basis van artikel 6, alinea 1, onder e) of f), van artikel 6, alinea 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met het indienen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Als persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt worden, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, dan worden uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en ongeacht richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar via geautomatiseerde procedés uitoefenen waarbij technische specificaties gebruikt worden.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, alinea 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden verwerkt worden, hebt u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken, tenzij de verwerking voor de uitvoering van een taak van algemeen belang noodzakelijk is.

Het recht van bezwaar kunt u steeds uitoefenen door u tot de respectievelijke verantwoordelijke te wenden.

(9) Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, en waaraan voor u rechtsgevolgen verbonden zijn of

die u op een gelijkaardige wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet indien het besluit:

a) noodzakelijk is voor het tot stand komen of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke; b) wegens rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, toegelaten is en die ook voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten

Dit recht kunt u steeds uitoefenen door u tot de respectievelijke verantwoordelijke te wenden.

(10) Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd het recht op een ander administratief of juridisch rechtsmiddel hebt u het recht om klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, in uw werkplaats of in de plaats van de vermoedelijke overtreding als de betrokken persoon van mening is dat de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens met deze verordening in overtreding is.

(11) Recht op een effectief juridisch rechtsmiddel

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, met inbegrip van het recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hebt u in overeenstemming met artikel 77 het recht op een effectief juridisch rechtsmiddel, indien u van mening bent dat de rechten waar u volgens deze verordening recht op hebt, als gevolg van een verwerking van uw persoonsgegevens, niet met deze verordening overeenstemmen.

De integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten rechtstreeks op de website tonen en maken wij het comfortabel gebruik van de kaartfuncties mogelijk.

(2) Door het bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige onderpagina van onze website bezocht hebt. Bovendien worden de onder §3 van deze verklaring genoemde gegevens overgemaakt. Dat gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u ingelogd bent, of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens rechtstreeks bij uw account ingedeeld. Als u de indeling met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich voor het activeren van de button uitloggen. Google registreert uw gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor de aan de behoefte aangepaste vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het doorsturen van aan de behoefte aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over de activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht van bezwaar tegen het ontwikkelen van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening daarvan dient u zich tot Google te richten.

(3) Bijkomende informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door de Plug-in-aanbieder kunt u in de privacyverklaring van de aanbieder vinden. Daar krijgt u ook bijkomende informatie over uw rechten op dat gebied en over de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privé sfeer: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VSA en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De aanpassing van onze privacyverklaring

Om te garanderen dat onze privacyverklaring steeds met de actuele wettelijke verplichtingen overeenstemt, behouden wij ons steeds het recht voor om aanpassingen aan te brengen. Dat geldt ook voor het geval de privacyverklaring wegens nieuwe of bijgewerkte prestaties, bijvoorbeeld dienstprestaties, aangepast moet worden. De nieuwe privacyverklaring is dan bij uw volgend bezoek op ons aanbod van toepassing.