Haug Chemie: Informacje prawne

Deklaracja o ochronie danych osobowych


Nazwisko i dane kontaktowe administratora zgodnie z artykułem 4 ust. 7 RODO

Haug Chemie Polska Sp. z o.o.
Reprezentowana przez: Prezes Zarządu Wolfgang Fabian, Wiceprezes Zarządu Ellen Leucht, Wiceprezes Zarządu Krystyna Anna Gürcan

05-822 Milanówek

ul. Łąkowa 1ABezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Uważamy za swoje priorytetowe zadanie zachowanie poufności przekazanych przez Państwa danych osobowych i ochronę ich przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego stosujemy wyjątkową staranność i najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa, aby zagwarantować maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

Jako prywatnoprawny podmiot gospodarczy podlegamy przepisom Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i regulacjom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów o ochronie danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych dostawców usług.Definicje pojęć

Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w dobrej wierze i w sposób zrozumiały dla osoby, której dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”). Aby to zagwarantować, informujemy Państwa o poszczególnych ustawowych definicjach pojęć, używanych także w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych:

1. Dane osobowe

Dane osobowe” to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza przez przyporządkowanie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do danych miejsca zamieszkania, do identyfikatora online bądź do jednej lub kilku cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

„Przetwarzanie” to każdy proces, wykonywany przy pomocy lub bez pomocy metod zautomatyzowanych lub każdy taki ciąg procesów, związany z danymi osobowymi, jak zbieranie, rejestracja, organizacja, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, wyszukiwanie, stosowanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub inną formę udostępniania, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” to zaznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

4. Profilowanie

„Profilowanie” to wszelkiego rodzaju automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są stosowane do analizy określonych aspektów osobistych, dotyczących osoby fizycznej, zwłaszcza do analizowania lub prognozowania aspektów, dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu tej osoby fizycznej.

5. Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można już przyporządkować danych osobowych specyficznej osobie, której dane dotyczą, bez odwołania się do dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają działaniom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają niemożność przypisania danych osobowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

6. System plików

„System plików” to każdy strukturyzowany zbiór danych osobowych, które są dostępne według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy ten zbiór jest uporządkowany w sposób scentralizowany, zdecentralizowany, czy według kryteriów funkcjonalnych lub geograficznych.

7. Administrator

„Administrator” to osoba fizyczna lub prawna, władza, instytucja lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i środki tego przetwarzania są nakazane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, to administratora lub odpowiednie kryteria można przewidzieć zgodnie ze wskazaniami prawa unijnego lub prawa państw członkowskich.

8. Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, władza, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

9. Odbiorca

„Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, władza, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Władze, które ewentualnie otrzymują dane osobowe w ramach określonego zamówienia na badanie zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez wymienione władze odbywa się według obowiązujących przepisów o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

10. Osoba trzecia

„Osoba trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, władza, instytucja lub inne miejsce, poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym i osobami, które w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

11. Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, to każde złożone dobrowolnie dla określonego przypadku, w sposób świadomy i jednoznaczny oświadczenie woli w formie deklaracji lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, daje do zrozumienia, że zgadza się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przetwarzania. Podstawą prawną do przetwarzania może być zwłaszcza zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a - f RODO:

a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach;
b. przetwarzanie jest wymagane do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania działań, poprzedzających umowę, które mają miejsce na żądanie osoby, której dane dotyczą;
c. przetwarzanie jest wymagane do realizacji ustawowego obowiązku, któremu podlega administrator;
d. przetwarzanie jest wymagane do ochrony ważnych interesów życiowych osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest wymagane do wykonania zadania, leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;
f. przetwarzanie jest wymagane do ochrony usprawiedliwionych interesów administratora lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają nad nimi interesy lub podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, zwłaszcza wtedy, gdy dane dotyczą dziecka.Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. (2) W przypadku nawiązania z nami kontaktu przez e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego dostarczone przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane, aby odpowiadać na Państwa pytania. Tak uzyskane dane usuwamy, gdy przechowywanie już nie jest wymagane, lub przetwarzanie jest ograniczane, gdy istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.

Gromadzenie danych osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, czyli wtedy, gdy Państwo nie rejestrują się ani w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przekazuje Państwa przeglądarka na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo oglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są dla nas technicznie wymagane, aby pokazać Państwu naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art.6 ust.1 S.1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica stref czasowych względem czasu uniwersalnego (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP
 • każdorazowo przekazana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego powierzchnia
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • Używanie ciasteczek

(1) Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych danych przy korzystaniu z naszej strony internetowej na Państwa komputerze są zapisywane ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa twardym dysku w sposób przyporządkowany używanej przez Państwa przeglądarce i poprzez które do podmiotu, który instaluje ciasteczko, dochodzą określone informacje. Ciasteczka nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, by całą ofertę internetową uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika i ją usprawnić.

(2) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek, których zakres i zasada działania są wyjaśnione poniżej:

- Ciasteczka tymczasowe (patrz a.)
- Ciasteczka stałe (patrz b.)

a. Ciasteczka tymczasowe są automatycznie usuwane, gdy zamykają Państwo przeglądarkę. Do tego zaliczają się zwłaszcza ciasteczka sesyjne. Przechowują one tak zwany ID sesji, za pomocą którego różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować wspólnej sesji. Dzięki temu można ponownie rozpoznać Państwa komputer, gdy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesyjne są usuwane, gdy Państwo się wylogują lub zamkną przeglądarkę.

b. Ciasteczka stałe są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny dla różnych ciasteczek. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

c. Mogą Państwo skonfigurować ustawienie swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odrzucić przyjmowanie ciasteczek podmiotów zewnętrznych lub wszystkich ciasteczek. Tzw. „ciasteczka podmiotów zewnętrznych” to ciasteczka, które zostały zainstalowane przez osobę trzecią, czyli nie przez właściwą stronę internetową, na której się aktualnie znajdujemy. Zwracamy Państwa uwagę na to, że przez dezaktywację ciasteczek ewentualnie nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

d. Ciasteczek używamy po to, by można było Państwa zidentyfikować przy kolejnych odwiedzinach, jeśli posiadają Państwo u nas konto. Inaczej musieliby się Państwo logować ponownie przy każdych odwiedzinach.

e. Używane ciasteczka Flash nie są rejestrowane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez Państwa wtyczkę Flash. Poza tym korzystamy z HTML5 storage objects, zapisanych na Państwa urządzeniu końcowym. Te obiekty zapisują wymagane dane niezależnie od używanej przez Państwa przeglądarki i nie mają automatycznego terminu ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania ciasteczek Flash, muszą Państwo zainstalować odpowiedni Add-On, np. „Better Privacy” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z HTML5 storage objects, ustawiając w swojej przeglądarce tryb prywatny. Do tego zalecamy regularne ręczne usuwanie ciasteczek i historii przeglądarki.Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Obok czysto informacyjnego korzystania z naszej strony oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu muszą Państwo z reguły podać dalsze dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) Do przetwarzania Państwa danych częściowo korzystamy z zewnętrznych dostawców usług. Zostali oni starannie przez nas wybrani i upoważnieni, są związani naszymi instrukcjami i regularnie kontrolowani.

(3) Poza tym możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, gdy wspólnie z partnerami proponujemy udział w promocjach, konkursy, zawieranie umów lub podobne usługi. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo przy podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4)O ile nasi dostawcy usług lub partnerzy mają siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), informujemy Państwa o skutkach tej okoliczności w opisie oferty.

Dzieci

Nasza oferta jest zasadniczo skierowana do dorosłych. Osoby poniżej 18 lat nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.Prawa osoby, której dane dotyczą

(1) Cofnięcie zgody O ile przetwarzanie danych osobowych opiera się na wyrażeniu zgody, mają Państwo w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody mogą się Państwo zwrócić do nas w każdej chwili.

(2) Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo żądania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. Mogą Państwo w każdej chwili zażądać potwierdzenia w wymienionych wyżej danych kontaktowych.

(3) Prawo do informacji

O ile są przetwarzane dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili żądać informacji o tych danych osobowych i następujących informacji: 

a. o celach przetwarzania;
b. o kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane;
c. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostały ujawnione lub jeszcze są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;
d. o ile to możliwe, o planowanym czasie, przez który są przechowywane dane osobowe lub, jeśli jest to niemożliwe, o kryteriach ustalania tego czasu;
e. o istnieniu prawa do poprawienia lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora, lub do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
f. o istnieniu prawa do skargi do organu nadzorczego;
g. jeśli dane osobowe nie zostały pobrane od osoby, której dotyczą, wszystkich dostępnych informacji o pochodzeniu danych;
h. o istnieniu automatycznego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustępy 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujących informacji o wykorzystywanej logice i zasięgu oraz o zamierzonych skutkach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, to mają Państwo prawo do powiadomienia o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO w związku z takim przekazaniem. Udostępniamy kopię danych osobowych, będących przedmiotem przetwarzania. Za wszystkie kolejne kopie, o które wnioskują Państwo jako osoba, możemy domagać się odpowiedniej opłaty na podstawie kosztów administracyjnych. Jeśli składają Państwo wniosek elektronicznie, to należy udostępnić informacje w ogólnie przyjętym formacie elektronicznym, o ile we wniosku nie podano inaczej. Prawo do otrzymania kopii zgodnie z ustępem 3 nie może naruszać praw i swobód innych osób.

Prawo do poprawienia

Mają Państwo prawo zażądania od nas niezwłocznego poprawienia dotyczących Państwa błędnych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą deklaracji uzupełniającej.

(5) Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o ile występuje jeden z następujących powodów: a. dane osobowe nie są już konieczne do celów, do których były pobierane lub w inny sposób przetwarzane.
b. osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykuł 9 ustęp 2 litera a RODO, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
c. osoba, której dane dotyczą, złoży sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO i nie ma priorytetowych usprawiedliwionych powodów do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, złoży sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 RODO.
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
e. usunięcie danych osobowych jest wymagane do realizacji obowiązku ustawowego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.
f. dane osobowe są gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe i zgodnie z ustępem 1 jest zobowiązany do ich usunięcia, to podejmuje z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów implementacji odpowiednie działania, również natury technicznej, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe o tym, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) nie istnieje, o ile przetwarzanie jest wymagane:

- do korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
- do wykonania ustawowego obowiązku, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem UE lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która została powierzona administratorowi;
- ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z artykułem 9 ustęp 2 litery h oraz i, a także artykułem 9 ustęp 3 RODO;
- do leżących w interesie publicznym celów archiwizacji, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 RODO, o ile prawo, wymienione w ustępie 1 przypuszczalnie uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów tego przetwarzania, lub
- do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli występuje jeden z następujących warunków: 

a. kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych osoby, której dane dotyczą, a mianowicie przez okres, który umożliwi administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odrzuca usunięcie danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
d. osoba, której dane dotyczą, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, dopóki nie jest jeszcze ustalone, czy usprawiedliwione powody administratora nie przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, to te dane osobowe – pomijając ich przechowywanie – są przetwarzane tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą lub do dochodzenia, realizacji i obrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny UE lub państwa członkowskiego. Aby dochodzić prawa do ograniczenia przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, może się w każdej chwili zwrócić do nas zgodnie z wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które Państwo nam przekazali, w strukturyzowanym, ogólnie przyjętym formacie, czytelnym maszynowo i mają Państwo prawo przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane zostały przekazane, o ile:

a. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a lub artykułem 9 ustęp 2 litera a bądź na umowie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO I
b. przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod.

Przy korzystaniu z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ustępem 1 mają Państwo prawo starania się o to, by dane osobowe były przekazane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych nie narusza prawa do ich usunięcia („prawa do bycia zapomnianym”). To prawo nie dotyczy przetwarzania, które jest wymagane do wykonania zadania, leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która została powierzona administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili z powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które ma miejsce na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e lub f RODO; dotyczy to również profilowania, opartego na tych przepisach. Administrator już nie przetwarza danych osobowych, chyba że może przedstawić wystarczające, zasługujące na ochronę powody do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami osoby, której dane dotyczą lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu uprawiania reklamy bezpośredniej, to mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celach takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu do celów reklamy bezpośredniej, to dane osobowe już nie będą przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE za pomocą zautomatyzowanych metod, w których są stosowane specyfikacje techniczne.

Mają Państwo prawo do wniesienia z powodów, wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się w celach badań naukowych lub historycznych bądź w celach statystycznych zgodnie z artykułem 89 ustęp 1, chyba że przetwarzanie jest wymagane do realizacji zadania, leżącego w interesie publicznym.

Z prawa do sprzeciwu mogą Państwo skorzystać w każdej chwili, zwracając się do danego administratora.

(9) Automatyczne decyzje w konkretnych przypadkach włącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo do niepodlegania decyzjom, opierającym się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – które mają w stosunku do Państwa skutki prawne lub mają podobne, znacznie niekorzystne oddziaływanie. To prawo nie dotyczy przypadków, gdy decyzja:

a. jest wymagana do zawarcia lub realizacji umowy między osobą, której dane dotyczą a administratorem,
b. jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych UE lub państw członkowskich, którym podlega administrator, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie działania w celu ochrony praw i swobód oraz usprawiedliwionych interesów osoby, której dane dotyczą lub
c. odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje odpowiednie działania, aby chronić prawa i swobody oraz usprawiedliwione interesy osoby, której dane dotyczą, do których należy co najmniej prawo do zgody danej osoby na ingerencję ze strony administratora, do przedstawienia własnego punktu widzenia i do kwestionowania decyzji.

Oprócz tego niezależnie od innych prawno-administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia mają Państwo prawo do skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego wykroczenia, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zdania, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza to rozporządzenie.

(10) Prawo do skargi do organu nadzorczego

Oprócz tego niezależnie od innych prawno-administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia mają Państwo prawo do skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego wykroczenia, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zdania, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza to rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej

Niezależnie od dostępnych prawno-administracyjnych lub pozasądowych środków zaskarżenia, włącznie z prawem do skargi do organu nadzorczyego zgodnie z artykułem 77 RODO mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej, jeśli są Państwo zdania, że prawa, przysługujące Państwu na podstawie tego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych, niezgodnego z tym rozporządzeniem.Włączenie Google Maps

(1) Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy Państwu pokazywać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i umożliwiamy Państwu komfortowe korzystanie z funkcji map.

(2) Poprzez odwiedzenie strony Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Do tego są przekazywane dane, wymienione w §3 niniejszej deklaracji. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu w Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony w zależności od potrzeb. Takie wykorzystanie odbywa się zwłaszcza (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu emisji reklamy zależnej od potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy się zwrócić do Google.

(3) Dalsze informacje o celu i zakresie gromadzenia danych i ich przetwarzania przez oferenta wtyczki otrzymają Państwo w deklaracji oferenta o ochronie danych osobowych. Tam otrzymają też Państwo dalsze informacje o związanych z tym Państwa prawach i możliwościach ustawienia w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega przepisom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Zmiana naszej deklaracji o ochronie danych osobowych

Aby zapewnić stałą zgodność naszej deklaracji o ochronie danych osobowych z aktualnymi wytycznymi ustawy, zastrzegamy sobie w każdej chwili prawo do zmian. Dotyczy to również przypadku, gdy należy dostosować deklarację o ochronie danych osobowych z powodu nowych lub przerobionych usług, na przykład nowych usług serwisowych. Nowa deklaracja o ochronie danych osobowych jest wtedy ważna przy następnym odwiedzaniu przez Państwa naszej oferty.