Ochrana osobních údajů


Správce osobních údajů

Haug Chemie CZ s.r.o.
IČ: 072 339 22 se sídlem: Tyršova 174; CZ-665 01 Rosice
Zástupci: Ellen Leucht, Wolfgang Fabian, Ing. Michal Palko

Kontakt na koordinátora ochrany osobních údajů
Ing. Michal Palko;
info@haugchemie.cz
+420 737 11 88 10Bezpečnost a ochrana osobních dat

Považujeme za svoji primární úkol chránit důvěrnost osobních informací, které nám poskytnete a chránit je před neoprávněným přístupem. Proto věnujeme mimořádnou pozornost a nejvyšší bezpečnostním standardům s cílem zajistit maximální ochranu vašich osobních údajů.

Jako soukromá společnost se na nás vztahují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a tak jsme učinili technická a organizační opatření, aby byla tato pravidla naplněna.Právní základ pro zpracování

Zákon vyžaduje, aby byly osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem, v dobré víře a srozumitelnou formou pro dotčenou osobu, aby toto bylo zajištěno, uvádíme níže různé právních pojmů, které se používají v těchto Zásadách:

1. Osobní údaje
Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). U fyzických osoba se jedná zejména o tyto identifikátory jako je jméno, příjmení, datum narození, jakožto i identifikátory odrážející fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomický, kulturní nebo sociální totožnost této fyzické osoby. U právních osob hovoříme identifikátorech jako je IČ, DIČ, název, sídlo právního subjektu i jeho provozovny, bankovní spojení. Jako kontaktní údaje zpracováváme adresy, e-maily, www stránky, telefony), dále údaje obsažené v životopisech a motivačních dopisech uchazečů o zaměstnání, účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii poptávek, objednávek a dodávek, údaje o reklamacích. Veškeré tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů

za „zpracování osobních údajů“ je považována každá operace ruční, či za pomoci automatizovaných postupů, která má za cíl shromažďování, sběr, organizaci, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, vymazání nebo zničení.

3. Omezení zpracování

„Omezení zpracování“ je značení uložených osobních údajů za účelem omezit jejich budoucí zpracování.

4. Profilování

„Profilování“ se rozumí jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, což je to, že tyto osobní údaje jsou používány k vyhodnocení určitých osobních aspektů souvisejících s fyzickou osobou, v konkrétních aspektech souvisejících s výkonem zaměstnání, ekonomické situace, zdraví, analyzovat osobní preference, zájmy, spolehlivost, výkon, umístění nebo přemístění tohoto fyzické osoby nebo předvídat.

5. Vytváření pseudonymů

„Pseudonymy“ je způsob zpracování osobních údajů, které nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu přímo a které je nutno uchovávat odděleně. Pseudonymy zajišťují technicky a organizačně možnost propojení takto oddělených míst pro uchovávání.

6. Systém souborů

„Systém souborů“ se rozumí jakýkoli uspořádaný soubor osobních údajů, který je dostupný podle určitých kritérií, bez ohledu na to, zda jsou tyto údaje centralizované, decentralizované či tříděné podle funkčního či zeměpisného hlediska.

7. Správce

„Správcem“ se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

8. Zpracovatel

„Zpracovatelem“ se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

9. Příjemce

"Příjemcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Tyto orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle právních předpisů Unie či členského státu se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů a v souladu s účelem jejich zpracování.

10. Třetí strana

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, zpracovatel příjemce či jiný subjekt, který je oprávněn zpracovávat data pod přímým dohledem správce nebo zpracovatele.

11. Souhlas

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Zákonnost zpracování

Výše uvedené zpracováním osobních údajů může probíhat, pouze pokud existuje právní základ pro zpracování a to zejména:

Subjekt poskytl svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů;

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření prováděných na žádost subjektu;

zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti, kterou podléhá správce;

zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu nebo jakékoli jiné fyzické osoby;

zpracování je nezbytné pro splnění činnosti prováděného ve veřejném zájmu nebo na základě předaného výkonu veřejné moci;

zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, nejedná-li se o zájmy nebo základní práva a svobody subjektu vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě.

Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Níže informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu. Osobní údaje jsou např. Jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Dále pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje poskytnuté vámi (vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a telefonní číslo a jiné poskytnuté údaje) budou uloženy pro možnost odpovídat na vaše dotazy. Tato data budou smazána v souladu s omezením pro uchovávání dat a v souladu se zákonnými požadavky na jejich uchovávání.

Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu

Při prohlížení našich stránek bez registrace, či bez jiného poskytnutí povolení shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš server, prohlížeč odesílá na náš server. Při takovéto návštěvě našich webových stránek, můžeme shromažďovat následující údaje, které jsou z technického hlediska nutné, abychom vám ukázali naše webové stránky, zajistit stabilitu a bezpečnost:

  • IP adresa
  • Datum a čas pohybu po našich stránkách,
  • Rozdíl v časové zóně podle Greenwichského průměru (GMT)
  • Co na naších stránkách navštěvujete (konkrétní stránka)
  • Přístup Stav / HTTP stavový kód
  • Množství stažených dat
  • Webová stránka, ze které jste k nám vstoupili (odkud pochází požadavek)
  • prohlížeč
  • Operační systém a jeho rozhraní
  • Jazyk a verze prohlížečového softwaru.

Použití souborů cookies

(1) Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookies uloženy ve vašem počítači při používání našeho webu. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité, nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internet byl více uživatelsky vstřícnější a efektivnější.

(2) Naše webové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

Přechodné soubory cookies (viz. a.)

Trvalé soubory cookies (viz b.)

a. Přechodné soubory cookies se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, které mohou být přiřazeny k běžné relaci různým požadavkům z vašeho prohlížeče. To vám umožní rozpoznat počítač při návratu na naše webové stránky. Tento druh souborů cookies je odstraněn při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
b. Trvalé soubory cookies se po uplynutí určité doby automaticky také vymažou, doba se může lišit v závislosti na druhu souboru cookies. Soubory cookies můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.
c. Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle vašich přání, např.odmítněte přijetí souborů cookies třetích stran nebo všech souborů cookies. "Third Party Cookies" jsou soubory cookies třetích stran, byly nastaveny třetí stranou a tudíž nikoli skutečnými webovými stránkami, na kterých jste aktuálně umístěni. Vezměte prosím na vědomí, že zakázáním souborů cookies nemusí umožňovat používat všechny funkce našeho webu.
d. Cookies používáme k identifikaci Vás, pro případ Vaší následné návštěvy či pokud máte již u nás účet. Bez Cookies se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit.
e. Používané soubory Flash-cookies nejsou rozpoznány vaším prohlížečem, ale pomocí pluginu Flash. Dále používáme paměťové objekty HTML5, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto objekty ukládají požadovaná data bez ohledu na váš prohlížeč a nemají datum automatického vypršení platnosti. Pokud nechcete zpracovávat soubory Flash-cookies, musíte nainstalovat příslušný doplněk, např. Například "Vyšší soukromí" pro Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/betterprivacy/) nebo soubor Adobe Flash-cookies“ killer“ pro Google Chrome. Případně lze použít soukromého režimu v prohlížeči pro zabránění použití objektů úložiště HTML5.
Navíc vám doporučujeme ručně pravidelně smazat cookies a historii prohlížeče.

Další funkce a nabídky našich webových stránek

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. K tomu je obecně třeba poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.
(2) Zčásti používáme zpracování vašich dat od externích poskytovatelů služeb. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.
(3) Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zveřejnit třetím osobám, pokud společně s partnery provádíme marketingové akce, soutěže, informace nebo podobné služby. Další informace naleznete v osobních údajích nebo v popisu nabídky.
(4) V případě, že naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme vás o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.

Děti

Naše nabídka je v podstatě pro dospělé. Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků.

Práva dotčené osoby

(1) Zrušení souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na daném souhlasu, máte právo kdykoli odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu do zrušení. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás můžete kdykoliv kontaktovat.

(2) Právo na potvrzení

Máte právo požádat zodpovědnou osobu o potvrzení, že zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Kdykoliv můžete požádat o toto potvrzení na kontaktním e-mailu výše uvedeného koordinátora. Pro zpracování tohoto potvrzení můžeme na žadatele, účtovat přiměřený poplatek odpovídající nákladům spojeným s administrativním vystavením tohoto potvrzení.

(3) Právo na informace

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, můžete kdykoli požadovat informace o těchto osobních údajích a následujících informacích:

a. účel zpracování; b. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím;
d. pokud je to možné, tak plánované trvání, po kterou jsou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby;
e. existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování zpracovatelem nebo právo vznést námitky proti takovému zpracování;
f. existenci práva na odvolání vůči správci osobních údajů;
g. pokud již nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu, všechny dostupné informace o zdroji dat;
h. existence automatizovaného zpracovávání, včetně profilování v souladu s GDPR a alespoň v případech smysluplné informace o algoritmu a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotčené osoby.

Pokud jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách podle GDPR v souvislosti s tímto předáním. Žádané informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, vydáváme v kopiích (originály případných dokumentů si ponecháváme). Pro zpracování této požadované informace můžeme na žadatele, účtovat přiměřený poplatek odpovídající nákladům spojeným se zpracováním této informace. Pokud je žádost podána elektronicky, musí být informace poskytnuty ve standardním elektronickém formátu, pokud není uvedeno jinak. Právo obdržet kopii podle odstavce 3 nemá vliv na práva a svobody ostatních.

(4) Právo na opravu

Máte právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

(5) Právo na zrušení ("právo na zapomenutí")

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje okamžitě smazali, a my jsme povinni okamžitě tyto údaje vymazat, v následujících případech:

a. Osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
b. Subjekt odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
c. Pro subjekt již neexistuje žádný naléhavý
důvod pro jejich zpracovávání, jako byl předtím
d. Osobní údaje byly zpracovány nezákonně. e. Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, kterému podléhá správce.
f. Osobní údaje byly shromážděny pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
g. vznese-li subjekt námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktu uvedeného výše.

Právo na zrušení ("právo na zapomenutí") nelze uplatnit, pokud zpracování má cíl:

vykonávat právo na svobodu projevu a informace;
plnit právní závazek vyžadovaný právními předpisy Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, nebo plnit úkol, který je ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci přenesený na správce; z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) ai) a čl. 9 odst. 3 GDPR; pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné nebo statistické účely a pro uplatňování nebo hájení právních nároků.

(6) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud platí některá z následujících podmínek:

a. je přesnost osobních údajů zpochybněna subjektem po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů;
b. zpracovávání je protiprávní a subjekt odmítá vymazání osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů;
c. správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt požaduje pro uplatňování nebo hájení právních nároků.
d. subjekt podal námitku ke zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud není jisté, že odpovědné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody subjektu.
V případě omezení zpracování osobních údajů můžeme osobní údaje subjektu zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

(7) Právo na přenositelnost dat

Máte právo obdržet osobní údaje, které nám poskytnete ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné a to za předpokladu:

a. osobní údaje subjektu zpracováváme na základě souhlasu subjektu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi a subjektem

b. zpracovávání probíhá pomocí automatizovaných postupů.
Při výkonu práva na přenositelnost údajů v souladu s odstavcem 1 máte právo na to, aby byly osobní údaje přenášeny přímo z jednoho správce do jiného, pokud je to technicky možné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy (právo na zapomenutí). Toto právo se nevztahuje na zpracování nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci pověřené správcem.

(8) Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

(9) Právo týkající se automatizovaného zpracování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí v případě, že:

automatizované rozhodování umožňuje právní předpis;
automatizované rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi
došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu s automatizovaným rozhodováním.

Osoba odpovědná přijme vhodná opatření v souladu s ochranou práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu a to včetně minimálně získání práva zásahu ze strany odpovědné osoby a možnosti napadnout rozhodnutí zpracované automatizovaně. Toto právo může subjekt kdykoli uplatnit tím, že se obrátí na odpovědnou osobu.

(10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7; telefon: 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n; www.uoou.cz

(11) Právo na účinnou soudní ochranu

Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud se dozorový úřad, který je příslušný podle článků 55 a 56, stížností nezabývá nebo pokud neinformuje subjekt údajů do tří měsíců o pokroku v řešení stížnosti podané podle článku 77 či o jeho výsledku

Integrace Map Google

(1) Na této webové stránce používáme nabídku Map Google. To nám umožňuje ukázat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožnit vám pohodlně používat funkci mapy.
(2) Navštívením webových stránek společnost Google obdrží informace, které jste získali na příslušné podstránce našeho webu. Dále budou předány údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud neexistuje uživatelský účet.
Po přihlášení do služby Google budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k profilu v Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo návrhu stránek na míru. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby poskytovali odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o svých aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznášet námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, kterou musíte uplatňovat vůči Googlu.
(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatele plug-in lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Další informace

o právech a nastaveních ochrany osobních údajů naleznete zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a stal se EU a USA Privacy Shield vystaveny https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Aby byla naše politika ochrany osobních údajů vždy v souladu s platnými zákonnými požadavky, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny. To platí i v případě, že zásady ochrany soukromí musí být upraveny v důsledku nových nebo revidovaných služeb, například nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se projeví až při příští návštěvě našich stránek.